Obchodní podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) je dostupná zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost CZECH FLYING LEGENDS s.r.o., se sídlem Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 160 00, identifikační číslo 241 77 059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 185815 (dále jen „Prodávající“), vydává následující obchodní podmínky pro internetový obchod provozovaný na www.flying-legends.cz

Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a kupujícími, tj. zákazníky internetového obchodu.

 

Uzavření kupní smlouvy 

V případech, kdy je kupující spotřebitelem, představuje umístění nabízeného zboží nabídku k uzavření smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Odeslání objednávky se děje prostřednictvím tlačítka odeslat nebo potvrdit. Prodávající vždy zašle bezodkladně kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy s uvedením podstatných náležitostí smlouvy.

V případech, kdy není kupující spotřebitelem, představuje jím odeslaná objednávka nabídku k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy pak dochází okamžikem doručení přijetí objednávky Prodávajícího kupujícímu.

Kupující měl možnost se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s jejich obsahem a přeje si jím být vázán.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Náklady vynaložené na telekomunikační prostředky hradí kupující.

Pokud je součástí kupní smlouvy zboží, které je poskytováno jako dárek zcela bezplatně, nevztahují se na něj práva, která spotřebiteli zákon přiznává.

 

Práva z vadného plnění 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Práva z vadného plnění lze uplatnit výhradně elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb nebo v sídle Prodávajícího.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy 

Spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit v případě, kdy je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Toto právo je spotřebitel oprávněn uplatnit do 14 dní od převzetí zboží. V případě dodání po částech počíná lhůta běžet ode dne převzetí poslední z dodávek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Odstoupení od smlouvy nelze uplatnit na případy zákonem vyloučené (§ 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Odstoupení od smlouvy může spotřebitel provést prostřednictvím elektronické pošty nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Prodávajícího.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely kupní smlouvy a pro marketingové účely Prodávajícího. Osobní údaje nebudou předány třetím osobám, s výjimkou těch, které by zajišťovaly splnění povinností Prodávajícího z kupní smlouvy.

Kupující je oprávněn své osobní údaje kdykoliv změnit či požádat o jejich výmaz.

 

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodu www.flying-legends.cz Okamžikem uzavření kupní smlouvy přijímá kupující tyto obchodní podmínky.

Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a případech, kdy je kupující spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Účinnost od 1. 9. 2014